Prečo zatepliť novostavbu?


Na základe sprísnených požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti  vyplývajúce z STN 73 0540 platnej od 1.1.2013 už aj od novostavby sa vyžaduje, že jej múry musia spĺňať vyšší tepelnoizolačný štandard. Neustály rast  cien energií  vytvára zo zatepľovania nevyhnutnosť. Zateplená  novostavba zároveň zvýši životnosť a cenu  budovy. Poraďte sa s našimi odborníkmi o výhodách zateplenia vašej novostavby.